• Brak produktów w koszyku.
Zobacz Koszyk
Razem: 0.00

Zasady i warunki

Wstęp:

Niniejsza umowa obowiązuje między użytkownikiem, użytkownikiem tej witryny internetowej i Little Dragon Bikes , właściciel (właściciele) tej witryny internetowej. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i bycie związaną niniejszymi warunkami i postanowieniami ma miejsce przy pierwszym korzystaniu z witryny internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny internetowej.

 1. Definicje i interpretacje

W niniejszej Umowie następujące terminy mają następujące znaczenie: 

"Zadowolony" oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych i wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, który pojawia się na tej stronie internetowej lub stanowi jej część;
"Little Dragon Bikes ” znaczyLittle Dragon Bikes of Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Usługa" oznacza łącznie wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które Little Dragon Bikes udostępnia za pośrednictwem strony internetowej teraz lub w przyszłości;
"System" oznacza każdą infrastrukturę komunikacyjną online, którą Little Dragon Bikes udostępnia za pośrednictwem Witryny internetowej, teraz lub w przyszłości. Obejmuje to między innymi pocztę e-mail internetową, tablice ogłoszeń, funkcje czatu na żywo i łącza e-mail;
„Użytkownik” / „Użytkownicy” oznacza każdą stronę trzecią, która uzyskuje dostęp do strony internetowej i nie jest zatrudniona przez Little Dragon Bikes i działa w trakcie ich zatrudnienia; i
"Stronie internetowej" oznacza stronę internetową, z której obecnie korzystasz (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Własność intelektualna
  • Cała Treść zawarta w Witrynie internetowej, o ile nie została przesłana przez Użytkowników, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo, kompilacje danych, układ strony, podstawowy kod i oprogramowanie, jest własnością Little Dragon Bikes, nasze podmioty stowarzyszone lub inne odpowiednie strony trzecie. Kontynuując korzystanie z Witryny internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie materiały są chronione przez obowiązujące hiszpańskie i międzynarodowe prawa własności intelektualnej oraz inne stosowne przepisy.
  • Z zastrzeżeniem podpunktu 2.3 użytkownik nie może reprodukować, kopiować, dystrybuować, przechowywać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów ze strony internetowej, chyba że zaznaczono inaczej na stronie internetowej lub bez wyraźnej pisemnej zgody Little Dragon Bikes.
  • Materiały z witryny internetowej mogą być ponownie wykorzystywane bez pisemnej zgody, jeśli mają zastosowanie którekolwiek z wyjątków określonych w ustawie o prawie autorskim z 1987 r. (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual).
 • Linki do innych stron internetowych

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone, strony te nie podlegają kontroli Little Dragon Bikes ani naszych podmiotów stowarzyszonych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich witryn internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z ich użytkowania. Umieszczenie łącza do innej witryny w tej witrynie internetowej nie oznacza żadnego poparcia dla samych witryn ani tych, którzy je kontrolują.

 • Linki do tej strony internetowej

Osoby, które chciałyby umieścić łącze do tej witryny internetowej w innych witrynach, mogą to zrobić tylko do strony głównej witryny www.little-dragon-bikes.eu bez uprzedniej zgody. Głębokie linki (tj. Linki do określonych stron w serwisie) wymagają wyraźnej zgody Little Dragon Bikes. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem info@little-dragon-bikes.eu.

 • Prywatności
  • Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych Little Dragon Bikes będzie przetwarzać wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Little Dragon Bikes lub na żądanie Little Dragon Bikes.
  • Zgadzasz się, że jeśli dostarczyłeś Little Dragon Bikes dane osobowe dotyczące strony trzeciej (1), masz wszystkie niezbędne odpowiednie zgody i powiadomienia, aby umożliwić zgodne z prawem przekazanie takich danych osobowych do Little Dragon Bikes i (2), które posiadasz zwrócił uwagę takiej osoby trzeciej na Informacje o prywatności dostępne na stronie internetowej Little Dragon Bikes lub w inny sposób przekazał jej kopię podmiotowi trzeciemu. Zgadzasz się zwolnić Little Dragon Bikes z tytułu wszelkich zobowiązań, kar, grzywien, nagród lub kosztów wynikających z nieprzestrzegania tych wymagań.
 • Disclaimers
  • Little Dragon Bikes nie składa żadnej gwarancji ani oświadczenia, że ​​strona internetowa spełni twoje wymagania, że ​​będzie zadowalającej jakości, że będzie odpowiednia do określonego celu, że nie naruszy praw osób trzecich, że będzie kompatybilny ze wszystkimi systemami, że będzie bezpieczny i że wszystkie dostarczone informacje będą dokładne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych rezultatów korzystania z naszej Usługi.
  • Żadna część tej witryny nie ma stanowić porady, a na treści tej witryny nie należy polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub podejmowaniu jakichkolwiek działań.
 • Dostępność strony internetowej

Usługa jest świadczona „tak jak jest” i na zasadzie „w miarę dostępności”. Nie dajemy żadnej gwarancji, że Serwis będzie wolny od wad i / lub usterek. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, zgodnościumiejętność i zadowalająca jakość.

Little Dragon Bikes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność strony internetowej wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zdarzeń naturalnych, działań wojennych lub ograniczenia prawne i cenzura.

 • Ograniczenie odpowiedzialności
  • W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Little Dragon Bikes nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, możliwe do przewidzenia lub w inny sposób, w tym za jakiekolwiek pośrednie, wtórne, specjalne lub przykładowe szkody wynikające z korzystania z Witryny lub zawartych w niej informacji . Użytkownicy powinni mieć świadomość, że korzystają z Witryny i jej Treści na własne ryzyko.
  • Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Little Dragon Bikes za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa ze strony Little Dragon Bikes.
  • Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze warunki były ściśle zgodne z odpowiednimi postanowieniami ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników (Ley general para la defensa de los considores y usuarios LGDCU). Jednak w przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, należy go uznać za oddzielony od niniejszych warunków i nie ma on wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków. Termin ten ma zastosowanie tylko w jurysdykcjach, w których określony termin jest nielegalny.
 • Bez zrzeczenia się

W przypadku, gdy którakolwiek ze stron niniejszego Regulaminu nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa lub zadośćuczynienia zawartego w niniejszym dokumencie, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub zadośćuczynienia.

 1. Poprzednie warunki

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami i wszelkimi wcześniejszymi wersjami, postanowienia niniejszych Warunków mają pierwszeństwo, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 1. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia / komunikaty należy przesyłać do nas pocztą na adres naszej siedziby (adres powyżej) lub e-mailem na adres info@little-dragon-bikes.eu. Takie powiadomienie zostanie uznane za otrzymane po 3 dniach od wysłania, jeśli zostanie wysłane pocztą pierwszej klasy, w dniu wysłania, jeśli wiadomość e-mail zostanie odebrana w całości w dzień roboczy oraz w następnym dniu roboczym, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w weekend lub święto.

 1. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki i relacje między Tobą a Little Dragon Bikes podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim i Little Dragon Bikes, a użytkownik zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Hiszpanii.

Przewiń na górę