• Žádné produkty v košíku.
Zobrazit košík
Součet: 0.00

Obchodní podmínky

POZADÍ:

Tato smlouva platí mezi vámi, uživatelem tohoto webu a Malá dračí kola , vlastníci tohoto webu. Souhlas s dodržováním těchto podmínek a dodržováním těchto podmínek se považuje za uskutečněný při prvním použití webu. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni, měli byste okamžitě přestat používat tento web.

 1. Definice a interpretace

V této dohodě mají následující podmínky následující významy: 

"Obsah" se rozumí jakýkoli text, grafika, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakákoli jiná forma informací, které mohou být uloženy v počítači, který se objevuje na této webové stránce nebo tvoří její součást;
"Malá dračí kola “ znamená Malá dračí kola Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Služba" souhrnně znamená jakákoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které Little Dragon Bikes zpřístupňuje prostřednictvím webu buď nyní, nebo v budoucnosti;
"Systém" znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou Little Dragon Bikes zpřístupní prostřednictvím webu buď nyní, nebo v budoucnu. To zahrnuje mimo jiné webový e-mail, vývěsky, možnosti živého chatu a e-mailové odkazy;
„Uživatel“ / „Uživatelé“ se rozumí jakákoli třetí strana, která přistupuje na web a není zaměstnána Little Dragon Bikes a jedná v průběhu svého zaměstnání; a
"Webová stránka" znamená web, který právě používáte (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Duševní vlastnictví
  • Veškerý obsah obsažený na webu, pokud jej nenahrají uživatelé, mimo jiné včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat, rozvržení stránky, podkladového kódu a softwaru je majetkem společnosti Little Dragon Bikes, naše přidružené společnosti nebo jiné relevantní třetí strany. Pokračováním v používání webových stránek berete na vědomí, že takový materiál je chráněn příslušnými španělskými a mezinárodními právy na duševní vlastnictví a dalšími příslušnými zákony.
  • S výhradou odstavce 2.3 nesmíte na webu reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat nebo jiným způsobem znovu použít materiál, pokud není na webu uvedeno jinak nebo pokud k tomu není výslovným písemným souhlasem společnosti Little Dragon Bikes.
  • Materiál z webových stránek může být znovu použit bez písemného souhlasu, pokud platí některá z výjimek podrobně uvedených v autorském zákoně 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual).
 • Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud není výslovně uvedeno, tyto stránky nejsou pod kontrolou Little Dragon Bikes ani nad našimi přidruženými společnostmi. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek a odmítáme odpovědnost za jakékoli a všechny formy ztráty nebo poškození vyplývající z jejich používání. Zahrnutí odkazu na jiný web na tomto webu neznamená žádné schválení samotných stránek ani těch, které je mají pod kontrolou.

 • Odkazy na tento web

Ti, kteří si přejí umístit odkaz na tento web na jiné weby, mohou tak učinit pouze na domovskou stránku webu www.little-dragon-bikes.eu bez předchozího svolení. Přímé odkazy (tj. Odkazy na konkrétní stránky v rámci webu) vyžadují výslovné povolení od Little Dragon Bikes. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@little-dragon-bikes.eu.

 • Ochrana osobních údajů
  • Pro účely příslušných právních předpisů o ochraně údajů zpracovává Little Dragon Bikes všechna osobní data, která jste jim poskytli, v souladu s Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Little Dragon Bikes nebo na žádost Little Dragon Bikes.
  • Souhlasíte s tím, že pokud jste Little Dragon Bikes poskytli osobní údaje týkající se třetí strany (1), máte zavedeny všechny potřebné příslušné souhlasy a oznámení umožňující zákonný přenos těchto osobních údajů do Little Dragon Bikes a (2), které máte upozornila jakoukoli takovou třetí stranu na oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na webových stránkách Little Dragon Bikes, nebo jinak poskytlo její kopii třetí straně. Souhlasíte s tím, že odškodníte Little Dragon Bikes ve vztahu ke všem závazkům, pokutám, pokutám, cenám nebo nákladům vyplývajícím z vašeho nedodržení těchto požadavků.
 • Vyloučení odpovědnosti
  • Little Dragon Bikes neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že web bude vyhovovat vašim požadavkům, že bude mít uspokojivou kvalitu, že bude vhodný pro konkrétní účel, že nebude porušovat práva třetích osob, že bude kompatibilní se všemi systémy, že bude bezpečný a že všechny poskytnuté informace budou přesné. Nezaručujeme žádné konkrétní výsledky vyplývající z používání naší služby.
  • Žádná část tohoto webu nemá za cíl poskytovat rady a na obsah tohoto webu by se nemělo spoléhat při rozhodování nebo při jakýchkoli činnostech jakéhokoli druhu.
 • Dostupnost webu

Služba je poskytována „tak, jak je“, a „na základě dostupnosti“. Neposkytujeme žádnou záruku, že služba nebude bez závad a / nebo závad. V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytujeme žádné záruky (výslovné ani předpokládané) vhodnosti pro konkrétní účel, přesnost informací, kompatibilituschopnost a uspokojivá kvalita.

Little Dragon Bikes nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli narušení nebo nedostupnost webu způsobené vnějšími příčinami, mimo jiné včetně selhání zařízení ISP, selhání hostitelského zařízení, selhání komunikační sítě, selhání napájení, přírodních událostí, válečných činů nebo zákonná omezení a cenzura.

 • Omezení odpovědnosti
  • V maximálním rozsahu povoleném zákonem, Little Dragon Bikes nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody, předvídatelné nebo jinak, včetně jakýchkoli nepřímých, následných, zvláštních nebo příkladných škod vyplývajících z používání webové stránky nebo za jakékoli informace obsažené na nich . Uživatelé by si měli být vědomi, že web a jeho obsah používají na vlastní nebezpečí.
  • Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Little Dragon Bikes za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo podvodu ze strany Little Dragon Bikes.
  • Bylo vyvinuto maximální úsilí k zajištění toho, aby tyto podmínky přísně dodržovaly příslušná ustanovení obecného zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů (Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios LGDCU). V případě, že bude některá z těchto podmínek shledána jako protiprávní, neplatná nebo jinak nevymahatelná, je třeba ji považovat za oddělenou od těchto podmínek a nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek. Tento výraz platí pouze v jurisdikcích, kde je konkrétní výraz nezákonný.
 • Žádná výjimka

V případě, že některá ze smluvních podmínek neuplatní jakékoli právo nebo opravný prostředek obsažený v těchto Podmínkách, nebude to vykládáno jako vzdání se tohoto práva nebo opravného prostředku.

 1. Předchozí smluvní podmínky

V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jejich dřívějšími verzemi mají přednost ustanovení těchto podmínek, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 1. Oznámení

Veškerá oznámení / komunikace nám budou zasílána buď poštou do našich provozoven (viz výše uvedená adresa), nebo e-mailem na adresu info@little-dragon-bikes.eu. Toto oznámení bude považováno za přijaté 3 dny po zveřejnění, pokud je zasláno poštou první třídy, dnem odeslání, pokud je e-mail přijat v pracovní den, a následující pracovní den, pokud je e-mail odeslán o víkendu nebo svátku.

 1. Právo a jurisdikce

Tyto smluvní podmínky a vztah mezi vámi a Little Dragon Bikes se řídí a vykládají v souladu se španělským zákonem a Little Dragon Bikes a souhlasíte s tím, že se podrobíte výlučné jurisdikci španělských soudů.

Přejděte na začátek